Gross Catholic High School
  March, 2020
4:00pm Soccer-G/Varsity Duchesne Academy
5:45pm Soccer-G/JV Duchesne Academy
4:30pm Soccer-G/Varsity Ralston High School
6:15pm Soccer-G/JV Ralston High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Omaha Mercy
6:15pm Soccer-G/JV Omaha Mercy
5:30pm Soccer-G/JV Skutt Catholic High School
7:15pm Soccer-G/Varsity Skutt Catholic High School
  April, 2020
4:30pm Soccer-G/Varsity Platteview
4:30pm Soccer-G/Varsity Roncalli Catholic High School
6:15pm Soccer-G/JV Roncalli Catholic High School
4:30pm Soccer-G/Varsity South Sioux City High School
6:15pm Soccer-G/JV South Sioux City High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Beatrice High School
6:15pm Soccer-G/JV Beatrice High School
5:00pm Soccer-G/Varsity Conestoga
7:00pm Soccer-G/JV Conestoga
10:00am Soccer-G/JV Waverly
12:00pm Soccer-G/Varsity Waverly
5:00pm Soccer-G/JV Concordia Jr / Sr
6:45pm Soccer-G/Varsity Concordia Jr / Sr
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
  May, 2020
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba