Gross Catholic High School
  March, 2018
4:00pm Soccer-G/Varsity Duchesne Academy
5:45pm Soccer-G/JV Duchesne Academy
10:00am Soccer-G/JV Omaha Central
12:00pm Soccer-G/Varsity Omaha Central
4:30pm Soccer-G/Varsity Ralston High School
6:00pm Soccer-G/JV Ralston High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Omaha Mercy
6:00pm Soccer-G/JV Omaha Mercy
5:30pm Soccer-G/Varsity Skutt Catholic High School
7:15pm Soccer-G/JV Skutt Catholic High School
  April, 2018
4:30pm Soccer-G/Varsity Roncalli High School
6:00pm Soccer-G/JV Roncalli High School
4:30pm Soccer-G/Varsity South Sioux City High School
6:00pm Soccer-G/JV South Sioux City High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Beatrice High School
6:00pm Soccer-G/JV Beatrice High School
4:30pm Soccer-G/Varsity Conestoga
6:00pm Soccer-G/JV Conestoga
11:30am Soccer-G/JV Waverly
1:00pm Soccer-G/Varsity Waverly
4:30pm Soccer-G/JV Concordia Jr / Sr
6:15pm Soccer-G/Varsity Concordia Jr / Sr
TBD Soccer-G/JV Tba TBD Soccer-G/JV Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba
  May, 2018
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba
TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba TBD Soccer-G/Varsity Tba